• တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၉)
  • တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၈)
  • တရားရုံးနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (၂၀၁၇)