• တရားရေးဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၉)
  • တရားရေးဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၈)
  • တရားရေးဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၇)
  • တရားရေးဂျာနယ် အတွဲ(၃) အမှတ်(၃)
  • တရားရေးဂျာနယ် အတွဲ (၃) အမှတ် (၂)